naglowek

W ramach działania 3.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA:
Przygotowanie zabudowy stoiska wg załączników

II. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:
SciTeeX Sp. z o.o.
Sapieżyńska 10A
00-215 Warszawa

Data zapytania: 21.12.2016

 

 


Spółka realizuje projekty współfinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

 • „Wsparcie inwestycyjne dla firmy SciTeeX Sp. z o.o.” w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
 • „Poprawa efektywności energetycznej w firmie SciTeeX Sp. z o.o.”, w ramach Osi Priorytetowej 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw
 • „Kompleksowe i elastyczne linie technologiczne przygotowania i obróbki powierzchni oparte na precyzyjnym transporcie podwieszanym o wysokiej nośności”, w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

 


SciTeeX Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Wzrost konkurencyjności firmy SciTeeX Sp. z o.o. poprzez udział w branżowym programie promocji branży budowy i wykańczania budowli oraz programie promocji o charakterze ogólnym dla przedsiębiorców - Meksyk" w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie portfela zagranicznych klientów na wybranych rynkach docelowych i perspektywicznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 445 200,00 PLN

Informacje o wybranym wykonawcy

Rozstrzygniecie
ART STRASSE Agnieszka Faryna
Ul. Monte Cassino 29/2, 70-466 Szczecin
Oferta wpłynęła w dniu  04.08.2017r.  Cena oferty w PLN: 4000/ Film

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

 


naglowek

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 • Oś priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
  Działanie 3.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
  Typ projektów: Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług

Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Projekt współfinansowany przez Unię Europejski ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B w firmie SciTeeX do integracji z systemami dostawców i odbiorców”


Spółka realizuje projekty współfinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:

 • Działanie1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych średnich przedsiębiorstw, tytuł: „Uruchomienie produkcji stanowisk śrutowniczych zrobotyzowanych oraz maszyn wirnikowych wielkogabarytowych”
 • Działanie1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo, tytuł: „Rozwój i doskonalenie systemów zarządzania oraz doradztwo w zakresie uzyskiwania certyfikatów zgodności wyrobu i kwalifikacji personelu”
 • Działanie1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych średnich przedsiębiorstw, tytuł: „Wdrożenie innowacyjnych obrabiarek do produkcji podzespołów maszyn przemysłowych do obróbki powierzchni w celu wzrostu konkurencyjności na rynku międzynarodowym"
 • Działanie1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo, tytuł: „Zakup usług doradczych w zakresie uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów oraz kwalifikacji personelu"
 • Działanie1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych średnich przedsiębiorstw, tytuł: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych automatów do oczyszczania konstrukcji stalowych"
 • Działanie1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo, tytuł: „Zakup usług doradczych w zakresie projektowania i wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego 14001 w SciTeeX Sp. z o.o.”
 • Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Schemat A, tytuł „Termomodernizacja hali produkcyjno biurowej GP-1 i GP-2”

 

Spółka realizuje projekty współfinansowane w ramach  Działanie 6.1 "Paszport do eksportu" osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).


 

 

 • Tytuł projektu: „Rozwój eksportowy firmy SciTeeX Sp. z o.o. poprzez opracowanie planu rozwoju eksportu"  Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-14-306/10-00 z dnia 31.03.2011 r.
 • Tytuł projektu: „Rozwój eksportu firmy SciTeeX Sp. z o.o. na podstawie przygotowanego Planu Rozwoju Eksportu” Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-14-466/1-00 z dnia 19.03.2012 r.

Zapytanie Ofertowe SciTeeX - PO IG 6.1 I etap

Zapytanie Ofertowe 2

Zapytanie Ofertowe 2 (EN)


 

Zapytanie Ofertowe SciTeeX - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Działanie 1.4
Formularz oferty
Oświadczenie


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

SciTeeX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego na usługę pod nazwą:

„Audyt wzorniczy ”

Zapytanie ofertowe - audyt wzorniczy