naglowek

SciTeeX sp. z o. o. realizuje projekt „Wykorzystanie kreatywnego potencjału firmy SciTeeX do wdrożenia innowacji z zastosowaniem wzornictwa przemysłowego” w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020

Celem projektu jest zwiększenie potencjału firmy SciTeeX w zakresie wykorzystania wzornictwa przemysłowego do skutecznego wprowadzenia na rynek innowacji.

Projekt zakłada przeprowadzenie audytu wzorniczego zakończonego Strategią wzorniczą firmy SciTeeX ze szczególnym uwzględnieniem planowanych do wdrożenia innowacji oraz wprowadzanych do sprzedaży linii procesowych.

Wartość projektu 59 286,00 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 40 970,00 zł.

 


naglowek

W ramach działania 3.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA:
Przygotowanie zabudowy stoiska wg załączników

II. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:
SciTeeX Sp. z o.o.
Sapieżyńska 10A
00-215 Warszawa

Data zapytania: 21.12.2016

 


Spółka realizuje projekty współfinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

 • „Wsparcie inwestycyjne dla firmy SciTeeX Sp. z o.o.” w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
 • „Poprawa efektywności energetycznej w firmie SciTeeX Sp. z o.o.”, w ramach Osi Priorytetowej 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw
 • „Kompleksowe i elastyczne linie technologiczne przygotowania i obróbki powierzchni oparte na precyzyjnym transporcie podwieszanym o wysokiej nośności”, w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

 


SciTeeX Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Wzrost konkurencyjności firmy SciTeeX Sp. z o.o. poprzez udział w branżowym programie promocji branży budowy i wykańczania budowli oraz programie promocji o charakterze ogólnym dla przedsiębiorców - Meksyk" w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie portfela zagranicznych klientów na wybranych rynkach docelowych i perspektywicznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 445 200,00 PLN

Informacje o wybranym wykonawcy

Rozstrzygniecie
ART STRASSE Agnieszka Faryna
Ul. Monte Cassino 29/2, 70-466 Szczecin
Oferta wpłynęła w dniu  04.08.2017r.  Cena oferty w PLN: 4000/ Film

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

 


naglowek

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 • Oś priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
  Działanie 3.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
  Typ projektów: Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług

Informacja o wyniku postępowania ofertowego


Projekt współfinansowany przez Unię Europejski ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B w firmie SciTeeX do integracji z systemami dostawców i odbiorców”


Spółka realizuje projekty współfinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:

 • Działanie1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych średnich przedsiębiorstw, tytuł: „Uruchomienie produkcji stanowisk śrutowniczych zrobotyzowanych oraz maszyn wirnikowych wielkogabarytowych”
 • Działanie1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo, tytuł: „Rozwój i doskonalenie systemów zarządzania oraz doradztwo w zakresie uzyskiwania certyfikatów zgodności wyrobu i kwalifikacji personelu”
 • Działanie1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych średnich przedsiębiorstw, tytuł: „Wdrożenie innowacyjnych obrabiarek do produkcji podzespołów maszyn przemysłowych do obróbki powierzchni w celu wzrostu konkurencyjności na rynku międzynarodowym"
 • Działanie1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo, tytuł: „Zakup usług doradczych w zakresie uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów oraz kwalifikacji personelu"
 • Działanie1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych średnich przedsiębiorstw, tytuł: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych automatów do oczyszczania konstrukcji stalowych"
 • Działanie1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo, tytuł: „Zakup usług doradczych w zakresie projektowania i wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego 14001 w SciTeeX Sp. z o.o.”
 • Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Schemat A, tytuł „Termomodernizacja hali produkcyjno biurowej GP-1 i GP-2”

 

Spółka realizuje projekty współfinansowane w ramach  Działanie 6.1 "Paszport do eksportu" osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).


 

 

 • Tytuł projektu: „Rozwój eksportowy firmy SciTeeX Sp. z o.o. poprzez opracowanie planu rozwoju eksportu"  Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-14-306/10-00 z dnia 31.03.2011 r.
 • Tytuł projektu: „Rozwój eksportu firmy SciTeeX Sp. z o.o. na podstawie przygotowanego Planu Rozwoju Eksportu” Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-14-466/1-00 z dnia 19.03.2012 r.

Zapytanie Ofertowe SciTeeX - PO IG 6.1 I etap

Zapytanie Ofertowe 2

Zapytanie Ofertowe 2 (EN)


 

Zapytanie Ofertowe SciTeeX - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Działanie 1.4
Formularz oferty
Oświadczenie


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

SciTeeX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego na usługę pod nazwą:

„Audyt wzorniczy ”

Zapytanie ofertowe - audyt wzorniczy